Mer bærekraftig transport

Hvordan får vi flere til å velge mer bærekraftige transportløsninger? Hvordan påvirker dine transportmiddelvalg både helse, økonomi, nærmiljø og klimagassutslipp?

Dette forsøker vi å finne svar på med MOVE-prosjektet, som Interreg ØKS støtter.

Undersøkelser i Danmark, Sverige og Norge viser at bilen er den mest brukte transportformen. Når vi skal reise til f.eks. skole, jobb eller fritidsaktiviteter, velger de aller fleste av oss bilen. Bilen fremstår som komfortabel, lettvint, fleksibel, og har blitt en vane.

Utfordringen er at det er nettopp transporten som står for en stor del av CO2-utslippene. Vi må derfor endre våre reisevaner, om vi skal klare å nå utslippsmålene. Bærekraftig og aktiv transport har en rekke fordeler. I tillegg til å redusere CO2-utslipp, vil det redusere trengsel i byene og bidra til bedre folkehelse.

I MOVE jobber vi med hvordan vi kan få flere til å gå, sykle, kjøre sammen eller bruke kollektivtransport. Vi skal utvikle og teste tiltak som vi tror kan få flere til å transportere seg mer bærekraftig. Vi skal deretter teste og måle effekten av disse tiltakene, og til slutt håper vi at vi får syv vellykkede tiltak som også kan brukes av andre i Danmark, Sverige og Norge.

Samarbeid med målgruppen

Det er vanskelig å endre innarbeidede vaner. Sammen med de utvalgte målgruppene skal vi finne ut hvilke barrierer de opplever i forhold til å transportere seg mer bærekraftig i hverdagen.

MOVE prosjektet har fire temaer og målgrupper:

Bruk kunnskap om atferd og nudging

Vår erfaring er at bærekraftige transportvaner ikke alltid kommer av seg selv. Vi vet også at det kan være vanskelig å endre vaner. Derfor har vi en idé om at vi kan få flere til å reise mer bærekraftig dersom vi gjør det enklere og mer attraktivt å ta dette valget.

I MOVE-prosjektet bruker vi kunnskap om atferdsteori og nudging. Nudging er små verktøy som kan brukes til å påvirke atferd i ønsket retning. Det kan f.eks. være å gi riktig informasjon til rett tid eller bruke visuelle elementer i sin kommunikasjon.

Vi samarbeider med det svenske konsulentfirmaet Nudgd, som gir oss opplæring og sparring om hvordan vi best kan bruke atferd og nudging i vårt arbeid i prosjektet.

Du kan lese mer om Nudgd på deres hjemmeside.

Om partnerne

Samling af logoer for alle partnere i MOVE

Vi er 12 partnere i MOVE fra Danmark, Sverige og Norge.

Vi har en felles utfordring og derfor tror vi at vi med fordel kan samarbeide om løsningene. På denne måten kan vi utnytte hverandres styrker, lære av hverandre og sammen utvikle tiltak/løsninger som kan brukes til å få flere til å reise mer bærekraftig i alle tre landene.

Danmark

Sverige

Norge

Periode og støtte

Prosjektet varer fra 1. juli 2023 til og med 30. juni 2026.

Prosjektet har en totalbudsjett på 36,5 millioner NOK. EUs Interreg ØKS-program har bevilget 21millioner NOK til prosjektet.

Les mer om Interreg ØKS-programmet.

Kontakt

Allan Holst

Projektleder

Mobil: +45 2913 5686

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Ann Sherin Skollevold

Norsk projektejer

Mobil: +47 924 31 496

E-post: ann.sherin.skollevold@agderfk.no